اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در ﺗﺮﺑﺖ حیدریه

به گزارش وبلاگ داریوش، ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺷﻬﯿﺪ ﻏﻼم رﺿﺎ ﺗﻘﯽ زاده ﺗﯿﭗ 177 شهید ﻧﺼﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ به بهره برداری رسید.

اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در ﺗﺮﺑﺖ حیدریه

به گزارش خبرنگار گروه از ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺷﻬﯿﺪ ﻏﻼم رﺿﺎ ﺗﻘﯽ زاده ﺗﯿﭗ 177 شهید ﻧﺼﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﻫﺰار و 250 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ به بهره برداری و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ بر 1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در تربت حیدریه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رسید.

ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮادی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﯿﭗ 177 ﻣﺘﺤﺮک ﻫﺠﻮﻣﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺼﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ گفت: ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎط در ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺷﻬﺮوندان تربت حیدریه اجرا شده است.

او ادامه داد: اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ دارای رﺧﺘﮑﻦ، ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻨﯿﺲ روی ﻣﯿﺰ و زﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ورزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ و استانی می باشد.

اﻳﻦ ﻳﮕﺎن نظامی ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﺰار و 520 ﺷﻬﻴﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺟﺎﻧﺒﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی ﻛﺮده اﺳﺖ.

انتهای پیام // د.ش

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در ﺗﺮﺑﺖ حیدریه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در ﺗﺮﺑﺖ حیدریه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید